រូងភ្នំបុរេប្រវត្តិនៅកំពត

កីឡាទេសចរណ៍

Climbodiaគឺជាកីឡាឡើងភ្នំនិងចូលទៅក្នុងរូងភ្នំទាំងអស់គ្នា។

ដំណើរកម្សាន្តរូងភ្នំស្រស់ស្អាតពេលព្រឹកនិងពេលរសៀល

សូមប្រាប់យើងមុនពេលដែលអ្នកចង់មកចូលរួមលេង

ទាក់ទង

Facebook Climbodia

ទូរស័ព្/whatsapp ខ្មែរ +855969864021

ទូរស័ព្/whatsapp អង់គ្លេស +85570255210

Fun, excitement and amazing views!

Climbodia Offers…

Adventure in Kampot

Extraordinary tours combining climbing and caving related activities.

For All Ages and Levels

Into sightseeing or looking for some action? We have the right tour.

Indoor and Outdoor Activities

Our activities in and outside the mountain ensure an all year round success.

Things to See and Do in Cambodia

Feast your eyes on amazing views in and around the mountain. Bring a camera!

Cool Caving

Feeling hot? Try our mountain as a refreshment, a cool constant temperature of 24°C/ 75.2°F.

Solo or In Group

Suitable for individuals and groups. We also cater to families, schools and team-building events.

Hard Time Choosing?

Our Favourites

BESTSELLER!

Discovery Tour

A perfect mix of climbing and caving related activities with great sightseeing, not too hard or soft. Regardless of your fitness-level, you will be happily tired. Never done this before? Our professional guides will safely guide you through this amazing adventure.

Read More

4 hrs
Beginner

Khmer Highlight

This tour covers the easier parts of the Discovery Tour at a gentle pace. We go easy climbing with beautiful Via Ferratas on top and inside the caves. We abseil down and explore the caves. Nothing too hard, after all, it's a holiday.

Read More

3 hrs
Beginner
Initiation Climbing
CLIMBING

Rock Climbing 2.5

If you're up for a climb on nice and easy levels in a cozy, cool and shady atmosphere, try our toprope Rock Climbing 2.5 session. There is a multitude of ropes hanging from the rock to choose from. 2,5 hours of quality routes and excellent belay and guiding.

Read More

2,5 hrs
Intermediate