រូងភ្នំបុរេប្រវត្តិនៅកំពត

10 years climbodia

Climbodiaគឺជាកីឡាឡើងភ្នំនិងចូលទៅក្នុងរូងភ្នំទាំងអស់គ្នា

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៣

Climbodia organizes daily climbing and caving related

activities since 2013.

HAPPY 10 YEAR ANNIVERSARY

Fun, excitement and amazing views!

The Best Things to Do in Kampot

Adventure in Kampot

Extraordinary tours combining climbing and caving related activities.

Tours Available for Children

Into sightseeing or looking for some action? We have the right tour.

Indoor and Outdoor Activities

Our activities in and outside the mountain ensure an all year round success.

Sightseeing Countryside

Feast your eyes on amazing nature in and around the mountain. Bring a camera!

Cool Caving

Feeling hot? Try our mountain as a refreshment, a cool constant temperature of 24°C/ 75.2°F.

Solo or Group

Suitable for indiviuals and groups. We also cater to families, schools and team-building events.

Hard Time Choosing?

Our Favourites

BESTSELLER!

Discovery Tour

The real deal! A half day adventure combining all our activities. Discover an exciting world outside your comfort zone. A healthy mix of fun, excitement and action for novice or veteran.

Read More

4 hrs
Beginner
toprope climbing our beginner routes with stalagtites
CLIMBING

Rock Climbing

Outdoor rock climbing, hurray! There is a multitude of ropes  to choose from covering all levels from beginner to expert. 4 Hours of interesting routes in cool, shady and beautiful surroundings.

Read More

4 hrs
Beginner

Khmer Highlight

A beginner selection of our finest ventures. Prepare to enter a cave labyrinth after a thrilling descend! Behold amazing stalactites and flora inside with splendid countryside views atop the mountain!

Read More

3 hrs
Beginner